Foto-Dave
We zijn bereikbaar

Adres showroom

Harderwijkerweg 141
3582 AB Ermelo

Kantooradres

Harderwijkerweg 141
3582 AB Ermelo

Origineelpakket.nl

Onderdeel van Origineel Concept bv

KVK: 81949308
BTW nummer: NL862281477B01

info@origineelpakket.nl
033 2475155

OrigineelPakket.nl 

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities 3

Artikel 2. Identiteit 3

Artikel 3. Algemene bepalingen 3

Artikel 4. Aanbod 3

Artikel 5. De Overeenkomst 4

Artikel 6. Herroepingsrecht 4

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht 4

Artikel 8. Aansprakelijkheid 5

Artikel 9. Overmacht 6

Artikel 10. Prijzen 6

Artikel 11. Betaling en facturering 6

Artikel 12. Levering 7

Artikel 13. Klachten 7

Artikel 14. Overdracht 7

Artikel 15. Intellectueel eigendom 8

Artikel 16. Garantie 8

Artikel 17. Gegevensbescherming 8

Artikel 18. Geheimhouding 8

Artikel 19. Toepasselijk recht en deponering 8

Artikel 20. Survival 9

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud 9

Artikel 22. Verrekening en opschorting 9

Artikel 23. Wijziging algemene voorwaarden 9

Artikel 24. Online geschillenbeslechting 9

Artikel 1. Definities

 1. Consument: een Consument is een Wederpartij die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 3. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;
 4. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Origineelpakket.nl en Wederpartij gericht op het leveren van Origineelpakket.nl en;
 5. Partijen: Wederpartij en Origineelpakket.nl gezamenlijk;
 6. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document.

Artikel 2. Identiteit 

Naam bedrijf: Origineel Concept B.V. (Origineelpakket.nl)
Straatnaam en nummer: Harderwijkerweg 141  
Postcode en vestigingsplaats: 3852AB Ermelo 
KvK nummer: 7819449308

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Origineelpakket.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Origineelpakket.nl en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Origineelpakket.nl voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Origineelpakket.nl zijn in te zien.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Origineelpakket.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Origineelpakket.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Origineelpakket.nl niet.

Artikel 5. De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Origineelpakket.nl behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Origineelpakket.nl weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Origineelpakket.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
   1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
   2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Indien de aangeboden producten van Origineelpakket.nl specifiek op maat worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele Wederpartij. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Origineelpakket.nl zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 4. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht 

 1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Origineelpakket.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
 3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 4. De Consument heeft 14 (veertien) dagen de tijd om een retour aan te melden. Na deze melding heeft de Consument opvolgend 14 (veertien) dagen om het Product daadwerkelijk te retourneren.
 5. Een terugbetaling van een retour door de Consument geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van ontbinding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

De volgende zes leden zijn van toepassing indien Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Origineelpakket.nl is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal 1000,- (duizend) euro.
 2. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Origineelpakket.nl uit te keren bedrag.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Origineelpakket.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Origineelpakket.nl.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Origineelpakket.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Origineelpakket.nl vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Origineelpakket.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 6. Wederpartij vrijwaart Origineelpakket.nl voor elke aanspraak van Derden.

In geval Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de volgende leden van toepassing:

 1. Origineelpakket.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Origineelpakket.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Origineelpakket.nl.
 2. Origineelpakket.nl is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Origineelpakket.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Origineelpakket.nl.
 3. Indien Origineelpakket.nl toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Origineelpakket.nl beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst afgesproken prijs (exclusief btw).
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Origineelpakket.nl uitkeert.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Origineelpakket.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Origineelpakket.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Origineelpakket.nl vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering
 7. Origineelpakket.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Wederpartij vrijwaart Origineelpakket.nl voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 9. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Origineelpakket.nl in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Origineelpakket.nl kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Origineelpakket.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van leveranciers, stakingen en storingen van bezorgdiensten en overige omstandigheden waardoor de levering vertraagd wordt.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Origineelpakket.nl niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Origineelpakket.nl niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Origineelpakket.nl behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Origineelpakket.nl behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Wederpartij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Origineelpakket.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk worden te voldaan maar uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De levering zal pas worden verzonden na betaling van de verschuldigde bedragen.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Origineelpakket.nl te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Origineelpakket.nl is gewezen op de te late betaling en Origineelpakket.nl de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Origineelpakket.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Origineelpakket.nl op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Origineelpakket.nl direct opeisbaar.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Levering 

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Origineelpakket.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Origineelpakket.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Origineelpakket.nl.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Origineelpakket.nl tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Origineelpakket.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Wederpartij het product zelf levert bij zijn relaties, werknemers of andere (natuurlijke)personen draagt zij zelf het risico van deze levering.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 13. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Origineelpakket.nl terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Origineelpakket.nl in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Origineelpakket.nl gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor Consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Overdracht 

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Origineelpakket.nl zal te allen tijde eigenaar blijven van alle aan Origineelpakket.nl toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten die reeds bestonden voor aanvang van de Overeenkomst, behalve als de Overeenkomst een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten inhoudt.

Artikel 16. Garantie

 1. Origineelpakket.nl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na (op)levering.
 2. Origineelpakket.nl garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 17. Gegevensbescherming    

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Wederpartij vrijwaart Origineelpakket.nl voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

Artikel 18. Geheimhouding 

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Origineelpakket.nl een direct opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Origineelpakket.nl, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 (Aansprakelijkheid) artikel 15 (Intellectueel eigendom), artikel 18 (Geheimhouding en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Origineelpakket.nl aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Origineelpakket.nl zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Origineelpakket.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Origineelpakket.nl zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Origineelpakket.nl alle medewerking verlenen teneinde Origineelpakket.nl in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 4. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Origineelpakket.nl of een door Origineelpakket.nl aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Origineelpakket.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Origineelpakket.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 22. Verrekening en opschorting

 1. Indien Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij uitgesloten.

Artikel 23. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Origineelpakket.nl is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.

Vind je pakket in 1 minuut

Offerte aanvragen

Ik wil een offerte
voor dit pakket

We voegen dit pakket toe aan je offertemand

Ik wil een offerte
voor meerdere pakketten

We voegen dit pakket
toe aan je offertemand